Gemert-Bakel digitaal nachtregister Gemert-Bakel

Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de van toepassing zijnde Wet- en regelgeving

Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2022: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668161/1  

Artikel 13 Aanmeldingsplicht
1.De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen.

2.In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 lid 1, is de belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, tevens gehouden zich te registreren in het digitale nachtregisterformulier van de gemeente Gemert-Bakel, te vinden op: https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl/.

3.De belastingplichtige doet aangifte van het aantal overnachtingen bij de in het eerste lid bedoelde ambtenaar middels een aan hem uit te reiken aangiftebiljet. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de aangifte binnen twee weken na het uitnodigen daartoe gedaan.

4.Artikel 67a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de in deze wet geregelde verzuimboete, zijn onverkort van toepassing.

Artikel 14 Registratieplicht in digitaal nachtregister
1.De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden alle verblijfhoudenden per logieseenheid te registreren in het digitale nachtregister van de gemeente Gemert-Bakel, te vinden op: https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl/ en daarbij de gegevens zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht alsmede de volgende gegevens te registreren: geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, woonplaats, type verblijver (buitenlandse medewerker, toerist, inwoner gemeente), nationaliteit, identificatie type, dag van aankomst en de dag van vertrek.

2.Het college van burgemeesters en wethouders stelt genoemd digitale nachtregister op kosteloos beschikbaar.

3.Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijfregister.

Algemene Plaatselijke verordening: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-298638.html

Afdeling 6 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definitie

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaronder ook begrepen een privépersoon die daarvoor een op geld waardeerbare vergoeding ontvangt, aan personen, waaronder ook begrepen werknemers, de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37 Nachtregister

1. De exploitant of de feitelijk leidinggevende van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht voor het bijhouden van het register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, gebruik te maken van het door de burgemeester vastgestelde model.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht dienen in het register van de in artikel 2:38 bedoelde personen de in dat artikel genoemde gegevens opgenomen te worden.

3. De registratie van gegevens dient plaats te vinden op een door de burgemeester te bepalen wijze.

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting of een voor hem handelend persoon volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

Voor het overige verwijzen we u naar artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht alsmede de van toepassing zijnde belastingwetgeving.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Contactgegevens

U kunt natuurlijk ook altijd op een andere manier contact met ons opnemen:

Gemert-Bakel
Ridderplein 1
5421 CV Gemert
Tel.: 0492-378 500
E-mail: gemeente@gemert-bakel.nl